Love for Håndværker- & Industriforeningen for Ringsted og Omegn

Foreningens navn og formål
§ 1

Foreningens navn er Håndværker- & Industriforeningen for Ringsted og Omegn.

Foreningens formål er at varetage håndværkets og industriens interesser, samt at varetage andre formål af almen betydning, herunder særlig:

(a)    At afholde foredrag og møder vedrørende håndværk og industri.

(b)   At fremme medlemmernes interesse gennem dialog med offentlige          myndigheder.

(c)    At eje og administrere foreningens ejendomme.

(d)   At afholde selskabelige sammenkomster.
 

Medlemmerne
§ 2

Følgende kan optages som medlemmer af foreningen:

(a)    Håndværkere og industridrivende.

(b)   Andre med interesse for håndværk og industri.

(c)    Andre med interesse for foreningens virke.
 

§ 3

Kontingent - der gælder for et år ad gangen - fastsættes af generalforsamlingen.
 

§ 4

Medlemsret fortabes ved restance ud over tre måneder.

Der skal sendes meddelelse inden sletning.

Medlemsret kan på ny erhverves, når den pågældendes restance er betalt.
 

§ 5

Udelukkelse af foreningen af andre grunde end kontingentrestance kan kun ske ved generalforsamlingens beslutning. Udelukkelse af et medlem kræver en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Genoptagelse fordrer samme majoritet.

 

Bestyrelsen
§ 6

Bestyrelsen består af 6 – 9 medlemmer.

Flertallet skal være håndværkere og industridrivende.

Mindst tre medlemmer skal være håndværkere.

Valget er for tre år ad gangen, således at der afgår 3 eller 2 hvert år. Genvalg kan finde sted.

 

§ 7

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.

Bestyrelsen kan antage lønnede funktionærer.

Næstformanden træder i en hver henseende i formandens sted, hvis denne er forhindret.
 

Bestyrelsen nedsætter hvert år umiddelbart efter nyvalg, udvalg til varetagelse af foreningens forskellige funktioner, herunder

(a)    forretningsudvalg,

(b)   aktivitetsudvalg,

(c)    ejendomsudvalg, 

(d)   andre udvalg efter bestyrelsens bestemmelse.

 

§ 8

Foreningen tegnes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

 

§ 9

Foreningen er medlem af Håndværksrådet.

Bestyrelsen vælger delegerede til Håndværksrådets kongres.

 

Generalforsamlinger
§ 10

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

§ 11

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i april måned.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan til en hver tid afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når 15 medlemmer af foreningen fremsætter skriftligt motiveret anmodning til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom behøver indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ikke at finde sted, jf. § 8.

 

§ 12

Indvarsling til generalforsamling sker med mindst 8 dages varsel ved skriftlig indkaldelse (brev eller mail) til medlemmerne.

Enhver lovmæssigt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødte medlemmers antal. Ved foreningens opløsning, se dog § 21.

 

§ 13

Forslag, der skal til behandling og afstemning på de ordinære generalforsamlinger skal skriftligt indsendes til bestyrelsen senest 6 dage før.

 

§ 14

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

(a)    Valg af dirigent.

(b)   Aflæggelse af  formandens beretning.

(c)    Fremlæggelse af revideret regnskab.

(d)   Fastsættelse af kontingent.

(e)    Behandling af indkomne forslag.

(f)    Valg af medlemmer til bestyrelsen.

(g)    Valg af to revisorer for 1 år ad gangen.

(h)   Valg af 1 revisorsuppleant.

(i)     Eventuelt.

 

§ 15

Alle afgørelser på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflerhed. Se dog §§ 21 og 22.

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre dirigenten eller 3 af generalforsamlingen forlanger skriftlig afstemning.

 

Regnskabet
§ 16

Regnskabsåret løber fra l. januar til 31. december.

 

Fonde
§ 17

Bestyrelsen administrerer et antal fonde.

 

§ 18

Afkast fra omhandlede fonde anvendes som støtte til videreuddannelse af unge med tilknytning til håndværk eller industri i Ringsted og omegn.

 

Foreningens ejendomme
§ 19

Foreningen ejer ejendommene:

(a)    Matr. nr. 107 a, Ringsted købstads bygrunde, beliggende Sct. Hansgade 12 samt Tinggade 2 og 4, Ringsted.

(b)   Matr. nr. 1 fq, Klosteret, Ringsted jorder, beliggende Søgade 21, Ringsted.

(c)    Matr. nr. 78a Ringsted bygrunde, beliggende Sct. Bendtsgade 6, Ringsted.

 

§ 20

Vedr. ejendommen Søgade 21:

Lejligheder i ejendommen Søgade 21 skal fortrinsvis udlejes til:

(a)    ældre håndværkerægtepar,

(b)   enlige håndværksmestre,

(c)    enker efter håndværksmestre eller

(d)   personer – ægtepar, enlige eller enker – som har været medlem af Ringsted Håndværkerforening.

 

Foreningens opløsning
§ 21

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, kan bestyrelsen dog indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

I tilfælde af opløsning skal foreningens ejendele gøres anvendelige til gavn for håndværk og industri i Ringsted på den måde, som flertallet af den opløsende generalforsamling beslutter.

 

Forandring i lovene
§ 22

Ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige stemmer. Opnås denne majoritet ikke, kan bestyrelsen dog indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan ske med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

 

Foranstående love er vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 19. april 2012 og på den ekstraordinære generalforsamling, den 8. maj 2012.

 

Flemming Hansen                          Gert Pedersen

René Malchow

Niels Larsen                              Kjeld Lehnshøj

Henrik Sørensen