Ny Erhvervspolitik i Ringsted Kommune

Ringsted Kommune sendte den 7. april et udkast til ny erhvervspolitik til høring.
Høringssvarene skulle være Ringsted Kommune i hænde senest den 3. juni.

Håndværker- & Industriforeningen indsendte også vores høringssvar på medlemmernes vegne.

Her er vores kommentarer til udkastet.

 

"
Høringssvar vedrørende udkast til erhvervspolitik
Hermed kommentarer til udkast til erhvervspolitik fra Håndværker- & Industriforeningen i Ringsted og Omegn (H&I).

I henhold til vore vedtægter er foreningens formål er at varetage håndværkets og industriens interesser, samt at varetage andre formål af almen betydning, herunder særlig:

(b)   At fremme medlemmernes interesser gennem dialog med offentlige myndigheder.

 

Overordnede kommentarer
Byrådets vision for kommunen mht. erhvervslivets vilkår og udvikling ”Ringsted – en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet” rummer meget lidt vision og fremsyn og er mere en konstatering af tingenes nuværende tilstand betinget af kommunens geografiske placering.

Visionen bør udtrykke, hvordan vi på dette grundlag skaber bedre vilkår for erhvervslivet, så vi kan udnytte denne position til at udbygge og udvikle erhvervslivet i kommunen.

Faktisk er citatet på forsiden ”Vi vil gøre det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre” en langt mere anvendelig vision, som man løbende kan holde nye tiltag og den løbende administrative håndtering af erhvervsspørgsmål op imod, ved i hvert enkelt tilfælde at stille spørgsmålet: Hvordan vil dette initiativ hjælpe til at gøre det nemmere for nye virksomheder at komme i gang eller hvordan vil det hjælpe eksisterende virksomheder med at udvikle sig?

Overordnet set mener vi at erhvervspolitikken og dens vision, som den er udformet i dette udkast, i højere grad er baseret på en behandling af nuværende symptomer end et udtryk for, hvilke ønsker man kunne have til erhvervslivet og dets udviklingspotentiale i fremtiden.

En handlingsplan, der supplerer strategien og sikrer implementering.
Til strategien/politikken bør der udarbejdes en handlingsplan, som gør strategiarbejdet håndgribeligt.

Handlingsplanen skal kort beskrive de initiativer, i mere konkrete handlinger, der udmønter strategien, så målene i strategien kan nås. F.eks. ved at beskrive hvad og hvilke initiativer, der igangsættes, hvornår de gennemgøres samt hvem der er de ansvarlige og deltagende aktører.

Tema 1 – En unik placering midt i mulighederne
Styrket position: En styrket position baseret på kommunens geografiske placering og den planlagte kommende infrastruktur i og omkring Ringsted skabes ikke ved blot at være aktiv. Det kræver, som der står, at kommunen skaber nogle stærke strategiske alliancer, men det kræver også at man ikke blot er aktiv i dette arbejde, men proaktiv, således at man kan være med til at sætte dagsordenen og få dialogen med alliancepartnere til at foregå på Ringsteds præmisser.

Tema 2 – Innovation gennem samarbejde, netværk og klynger
Vækst via vidensdeling: Vidensdeling kan absolut være et plus for mange eksisterende virksomheder og et tættere samarbejde mellem lokale virksomheder, lokale erhvervsuddannelser og Ringsted Kommune kan være med til at give virksomhederne nye impulser. Ringsted Kommunes opgave er at skabe en let adgang til den viden som findes her og formidle kontakten mellem de relevante parter.

Samarbejde mellem offentlige og private: (i innovationsøjemed) Er vel kun en naturlig følge af vidensdeling.

Et par konkrete eksempler til handlingsplanen:
Som en del af dette tema kan kommunen være med til at skabe partnerskabsaftaler mellem virksomheder, skoler/erhvervsskoler og kommunen. Formålet kunne være at motivere og undervise eleverne i iværksætteri og overtagelse af eksisterende virksomheder (ejerskifte). Dette tiltag vil bygge netværk, skabe innovation og styrke den lokale erhvervskultur.

Et lignende initiativ kan være at udvikle undervisningsforløb, der inddrager lokale virksomheder og som viser den virkelige verden for folkeskoleelever.

Tema 3 – Gode rammer om et godt erhvervsliv
Planlagte og profilerede erhvervsområder: Også her her må vi efterlyse end mere proaktiv holdning til udviklingen af erhvervsområder. Målet er ikke at tilpasse rammebestemmelserne for erhvervsområderne, så de afspejler den nuværende anvendelse. Det må være en selvfølge at dette sker løbende. Målet må være proaktiv udvikling af fremtidige områder. Dette skal gøres ”up front”, og ikke når/hvis behovet opstår. På det tidspunkt er løbet allerede kørt.

Et godt sted at leve og bo: Her er det påfaldende at udvikling og udbygning uddannelsesinstitutioner på alle niveauer er faldet helt ud. Sammen med de nævnte initiativer er netop uddannelsesmuligheder et nøglepunkt både for virksomheder som ønsker at etablere sig og for familier som ønsker at bosætte sig.

Tema 4 – Kommunal service i virksomhedshøjde
Helhedsorienteret sagsbehandling: ”Her er det afgørende, at kommunens medarbejdere mestrer balancen mellem håndhævelse af lovgivning og rollen som virksomhedernes sparringspartner. Virksomhederne skal mærke, at der er et fælles ønske om at finde gode løsninger”, står der skrevet i indledningen. Det hilser vi meget velkommen, da vi er af den opfattelse, at dette synspunkt fra ende til anden bør gennemsyre Ringsted Kommunes organisation. En opfattelse af at Ringsted Kommune er til for borgere og virksomheder er desværre ikke det vi hører mest fra vore medlemmer, selvom det er en klar forudsætning for at skabe bedre vilkår og muligheder sammen.

Tilgængelighed: Med til en vellykket helhedsorienteret sagsbehandling hører også at tilgængeligheden til relevante afdelinger og personer i kommunens administration øges i væsentlig grad f.eks. ved at revurdere åbnings- og telefontider og muligheden for (f.eks. via hjemmeside) at finde den direkte vej til bestemte medarbejdere. Det vil jo være helt utænkeligt, at en privat virksomhed afskar dens kunder fra at henvende sig før kl. 11 og efter kl. 15  (fredag efter kl. 13), og i øvrigt ikke være i stand til på forhånd at finde og vælge den relevante medarbejder, man skal have fat i. I private virksomheder er man nødt til at agere efter kundernes ønsker, være til rådighed når de har behov og hele tiden have for øje at kunderne ikke er der for virksomhedens skyld, men omvendt. Uden kunder ingen virksomhed.

For Ringsted Kommune er situationen selvfølgelig en anden, idet man har fået tildelt sine kunder, men hvis ikke de bliver behandlet på en ordentlig og sober måde og hjulpet efter behov, vil selv disse forsvinde eller blive færre. Man vil således skabe en afvikling og ikke en udvikling af det lokale erhvervsliv, som på sigt ”hellere vil købe hos konkurrenten (nabokommunen)”.

For at sikre forandring til det bedre – værdiskabelse for virksomhederne – bør der indføres servicemål på en række af de kritiske serviceområder:

Hvad lover kommunen erhvervslivet om fx byggesagsbehandlingstider?

Lever forvaltningerne op til egne servicemål?

Hvilke initiativer igangsættes for at nå strategimål og derved få tilfredse lokale virksomheder?
 

Samhandel mellem lokale virksomheder
Ringsted Kommune bryster sig lejlighedsvis af at være kommunens største arbejdsplads og virksomhed. Efter vor opfattelse er det ikke noget at være specielt stolt af, snarere tværimod, da vi ser det som udtryk for at den førte erhvervspolitik har fejlet, og man ikke har været i stand til at skabe et så attraktivt erhvervsmiljø, at det har været muligt at tiltrække nye virksomheder og udvikle de eksisterende.

Igennem udkastet til erhvervspolitik lægges der mange steder op til samarbejde virksomhederne imellem, men skal der skabes en vækstkultur er det vigtigt også at fokusere på, hvordan man øger samhandlen mellem lokale virksomheder. En øget samhandel lokalt vil have en afsmittende effekt fra vækstvirksomheder til andre lokale virksomheder, som således også kan få glæde af denne vækst.

Ringsted Kommune bør anvende sit kæmpe indkøbs/udbudsbudget som et redskab i erhvervspolitikken. 
Ringsted Kommune bør indrette og formulere sin erhvervspolitik så der i gensidig interesse tages de fornødne hensyn til de mindre virksomheder. Kommunens smv-politik bør tillige afspejles i kommunens skrevne og praktiserede udbuds- og indkøbspolitik.

Det skal tilstræbes ved alle kommunale udbud, at mindre virksomheder gives en realistisk mulighed for at få kendskab til opgaverne, at afgive tilbud og at vinde opgaverne.

Mindre virksomheder skal ikke generelt have en konkurrencefordel i forhold til store virksomheder. Men det skal sikres, bl.a. gennem prækvalifikationskrav, størrelsen af den enkelte udbudte opgave, herunder opdeling af større udbud i delopgaver, samt gennem udbudsbetingelserne, at mindre virksomheder ikke udelukkes, så konkurrencen om kommunale opgaver derved indskrænkes og reserveres til store virksomheder.

Kun i de tilfælde, hvor et samlet udbud af én større opgave synes nødvendig, eller indebærer afgørende fordele for kommunen, undlades en opdeling af opgaven. I disse tilfælde bør prækvalifikationskrav og udbudsbetingelser udformes, så det fremmer muligheden for, at mindre virksomheder - gennem konsortier eller lignende formaliserede samarbejder, kan afgive fælles tilbud på den udbudte større opgave.

Ved større EU-udbud skal kommunen overveje, at benytte sig af adgangen til efter udbudsdirektivet at tilgodese mindre virksomheder, ved at indgå delkontrakter uden EU-udbud svarende til 20 % af det udbudspligtige indkøb.

Når Ringsted Kommune nu er kommunens største arbejdsplads forpligter det i særlig grad til at Ringsted Kommune som virksomhed også handler lokalt, således at man kan være med til at skabe en øget omsætning lokalt.

Vi ønsker ikke protektionisme eller omgåelse af love og regler for offentlige udbud. Vi taler blot om, at man i forbindelse med samhandel og indkøb, samt tilrettelæggelse af udbud stiller sig spørgsmålene:

Hvordan vil dette skabe en unik position for samarbejde og vækst i det lokale erhvervsliv?
og
Hvordan vil dette gøre det nemmere for lokale virksomheder at komme i gang og komme videre?

Spørgsmålene vil sikre at man hele tiden agerer i forhold til kommunens vision på det erhvervspolitiske område. Det er vores opfattelse, at det ofte ikke er spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt, men om viljen til at gøre det muligt er tilstede.

Hvor der er vilje, er der vej.


Er der behov for uddybning eller yderligere kommentarer er vi naturligvis til disposition.


Med venlig hilsen
Håndværker- & Industriforeningen for Ringsted og Omegn

René Malchow
Formand

 

"